IEHP Notice of Non-Discrimination

 DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Inland Empire Health Plan (IEHP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. IEHP does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

IEHP:
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

- Qualified sign language interpreters

- Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

- Qualified interpreters
- Information written in other languages 

If you need these services, contact IEHP Member Services at 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

If you believe that IEHP has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you
can file a grievance with:

Kristina Rovirosa, Director of Grievance and Appeals
10801 Sixth Street, Suite 120
Telephone: 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)
Fax: 909-890-5748
Email: MemberServices@iehp.org

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Kristina Rovirosa, Director of Grievance and Appeals is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Washington, D.C. 20201
Room 509F, HHH Building
200 Independence Avenue, SW

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

English: IEHP complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Spanish:  ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Chinese Mandarin: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。

Tagalog:  PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

French:  ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-440-4347 (ATS: 1-800-718-4347).

Vietnamese:  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

German:  ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Korean:  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)번으로 전화해 주십시오.

Russian: ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-440-4347 (телетайп: 1-800-718-4347).

Arabic:

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-7434-044-008- (رقم هاتف الصم والبكم: 1-7434-817-008). 

Hindi: धयान द:  यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफत म भाषा सहायता सेवाएं उपलब् ह। 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल कर।

Italian: ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). 

Portugués: ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

French Creole: ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Polish: UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 11-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-718-4347 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-718-4347):

Khmer: ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។

Hmong: LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Lao: ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Thai: เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।